Jogszabályok

paragrafus

A közterület-felügyelet működésével, intézkedéseivel kapcsolatos jogszabályok

 Törvények, törvényerejű rendeletek:

 • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
 • a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény,
 • az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény,
 • a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény,
 • a büntető eljárásról szóló 2017. évi XC törvény,
 • a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény,
 • a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény,
 • az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény,
 • az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény,
 • a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény,
 • a közúti közlekedési nyilvántartásáról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény,
 • a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény,
 • a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény
 • az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény,
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
 • a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról, és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény,
 • a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény,
 • a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény,
 • az általános közigazgtási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvéyny,
 • az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény,
 • a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény (nem lépett hatályba), helyette hatályos továbbra is a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény,
 • a diplomáciai kapcsolatokról Bécsben, 1961. április 18-án aláírt nemzetközi szerződés kihirdetéséről szóló 1965. évi 22. törvényerejű rendelet,
 • a nemzetközileg védett személyek, köztük a diplomáciai képviselők ellen elkövetett bűncselek-mények megelőzéséről és megbüntetéséről szóló, New Yorkban, az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXVIII. ülésszakán, az 1973. évi december hó 14. napján elfogadott egyezmény kihirdetéséről szóló 1977. évi 22. törvényerejű rendelet.

 Kormányrendeletek

 • a középületek fellobogózásának egyes kérdéseiről szóló 132/2000. (VII. 14.) Korm. rendelet,
 • a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet,
 • a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet,
 • az európai zászló és az európai lobogó használatának részletes szabályairól szóló 308/2004. (XI. 13.) Korm. rendelet,
 • a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet,
 • az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet,
 • a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek vég-rehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet. 

Miniszteri rendeletek

 • a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet,
 • a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet,
 • az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet,
 • a közterület-felügyelői intézkedések végrehajtásának módjáról és eszközeiről szóló 43/1999. (XI. 26.) BM rendelet,
 • a közterület-felügyelők egyenruha-ellátásáról, a felügyelői jelvényről és szolgálati igazolványról szóló 46/1999. (XII. 8.) BM rendelet,
 • a közterület-felügyelők egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági követelményeiről szóló 78/1999. (XII. 29.) EüM–BM együttes rendelet,
 • 20/2013. (V. 28.) BM rendelet a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről,
 • a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X. 16.) IRM rendelet,
 • az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 42/2011. (VIII.11.) NFM rendelet,
 • a szabálysértési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés formájáról, módjáról és rendjéről, a szabálysértési nyilvántartó szerv által teljesített adatközlés rendjéről, valamint az egyes szabálysértési nyilvántartásokban kezelt adatokra tekintettel kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának eljárási rendjéről szóló 21/2012. (IV.13.) BM rendelet,
 • a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV.13.) BM rendelet,
 • az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységét támogató segédfelügyelőkről szóló 65/2012. (XII.13.) BM rendelet,
 • a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII.14.) BM rendelet,
 • a rendészeti feladatokat ellátó személyek és a segédfelügyelők által alkalmazható kényszerítő eszközök igénylésének, átvételének és visszavételének szabályairól, a térítés módjáról, a kényszerítő eszközök típusaira, fajtáira és az alkalmazásukra, valamint a jelentéstétel és a kivizsgálás rendjére vonatkozó részletes szabályokról szóló 86/2012. (XII.28.) BM rendelet.

 

Budakeszi Polgármesteri Hivatal, 

2092 Budakeszi, Fő utca 179  

+36 (23) 535-710/107  

kozbiztonsag@budakeszi.hu

Adatvédelmi tisztviselő:

Dr. Lojek Levente (Bovard Kft.; info@bovard.hu)

©2024 Budakörnyéki Közterület-felügyelet. Minden jog fenntartva!

Keresés