A felügyelők jogosultságai

 

A KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐK JOGOSULTSÁGAI

Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 2013. január 01-i hatályba lépésével a közterület-felügyelő jogosultságai kibővültek.

 • felvilágosítást kérhet
 • feljelentés megtétele vagy egyéb intézkedés céljából az érintettet személyazonosságának megállapítása érdekében igazoltathatja,
 • az igazoltatás során a személyazonosság megállapításához szükséges ideig, rendőrség megérkezéséig az érintettet feltartóztathatja
 • a köztisztasági szabályokat megszegő, a táblával jelzett behajtási tilalmat vagy korlátozást megszegő járművet jogosult feltartóztatni,
 • köteles felhívni a szabálysértés elkövetőjét a cselekmény, állapot azonnali vagy határidőre történő megszüntetésére,
 • a szabálysértés elkövetőjét az összes körülmény figyelembe vételével a felügyelő figyelmeztetheti vagy helyszíni bírságot szabhat ki vagy feljelentheti,
 • a gépjárművel elkövetett megállási, várakozási szabálysértések esetében az elkövető távollétében a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki vagy feljelentheti,
 • az elkobzás alá eső dolgot átvételi elismervény ellenében visszatarthatja és az elkövetés helye szerint illetékes szabálysértési hatóságnak átadja,
 • a szabálysértésen tetten ért személyt az elkövetés helye szerint illetékes szabálysértési hatósághoz az eljárás azonnali lefolytatása érdekében előállíthatja,
 • elszállítással eltávolíthatja a közterületen szabálytalanul elhelyezett járművet, ha a közúti forgalom biztonságát vagy a közbiztonságot veszélyezteti,
 • a helyi közúton közterület-használati engedély nélkül tárolt üzemképtelen járművet elszállítással eltávolíthatja.

Amennyiben a figyelmeztetés, vagy a felszólítás nem jár eredménnyel, a felügyelő a jogszabályban meghatározott további intézkedést köteles megtenni.
Amennyiben a távollevő gépjármű vezetőjével szemben kezdeményezett helyszíni bírságolási eljárás közben az adott jármű vezetője a járműhöz visszaérkezik, akkor helyszíni bírságolási eljárásként folytatható az intézkedés.
A felügyelő köteles intézkedni vagy intézkedést kezdeményezni, ha a feladatkörébe tartozó jogszabálysértő tényt, tevékenységet, mulasztást észlel vagy olyan tényt, tevékenységet, mulasztást hoznak tudomására, amely a feladatkörébe tartozó ügyben beavatkozást tesz szükségessé. 
A szolgálati öltözék (egyenruha), továbbá a szolgálati igazolvány, és a kötelezően viselendő, egyedi azonosító sorszámmal ellátott felügyelői jelvény igazolja a Közterület-felügyelethez tartozást. 
Amennyiben a szolgálat ellátása során a hatósági ellenőrzés vagy intézkedés alá vont személy kéri, fel kell mutatni a felügyelői igazolványt, azonban azt nem adhatja át.

A közterület-felügyelő által alkalmazható intézkedések

A közterület-felügyelő hivatalos személy. Jogosult a jogszerű intézkedésével érintett személy személyazonosságát megállapítani, igazoltatni. A közterület-felügyelő felszólítására az állampolgár köteles személyazonosságát igazolni, ennek elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után.

További intézkedések:

 • szabálysértési eljárás kezdeményezése feljelentéssel,
 • közigazgatási hatósági eljárás kezdeményezése,
 • helyszíni bírság kiszabása,
 • a gépjárművezető távollétében kiszabott helyszíni bírság alkalmazása,
 • üzemképtelen vagy szabálytalanul elhelyezett gépjármű közterületről történő eltávolítása,
 • korlátozott várakozási övezetben díjfizetés nélkül várakozó, a kiemelten védett, védett vagy korlátozott várakozási övezetben érvényes engedély nélkül elhelyezett, illetve a közterületen szabálytalanul elhelyezett jármű, ha balesetveszélyt nem jelent, és a forgalmat nem akadályozza, rögzítésére kerékbilincs alkalmazása,
 • a közúti közlekedésben résztvevő köztisztasági szabályokat, továbbá megállásra, várakozásra vagy táblával jelzett behajtási tilalomra vagy korlátozásra vonatkozó szabályokat megszegő járművet megállíthatja és feltartóztathatja,
 • ruházat, csomag és jármű átvizsgálása, valamint jármű feltartóztatása, ha alaposan feltételezhető, hogy a jogellenesen megszerezett dolog így fellelhető,
 • a támadásra vagy önveszély okozásra alkalmas tárgy, valamint a közigazgatási, szabálysértési vagy a büntetőeljárásról szóló törvény alapján lefoglalható, bizonyítékként felhasználható dolog átvételi elismervény ellenében történő ideiglenes elvétele az eljáró hatóságnak történő átadásig,
 • épület, létesítmény és egyéb vagyontárgy őrzése, jogellenes cselekmény folytatásának megakadályozása,
 • tetten ért személy visszatartása, bűncselekmény gyanúja esetén előállítása.

A közterület-felügyelő az intézkedésével érintett személyről, az intézkedése vagy az eljárása szempontjából lényeges környezetről és körülményről, tárgyról képfelvételt, hangfelvételt, kép- és hangfelvételt készíthet.

A közterület-felügyelő intézkedése során az alábbi kényszerítő eszközöket alkalmazhatja

 • az intézkedés kikényszerítése céljából az ellenszegülés megtörése érdekében testi kényszert és vegyi eszközt,
 • önvédelmi célból szolgálati kutyát és rendőrbotot,
 • az előállításnak ellenszegülő személy támadásának, valamint szökésének megakadályozása érdekében kézbilincset.

 

Budakeszi Polgármesteri Hivatal, 

2092 Budakeszi, Fő utca 179  

+36 (23) 535-710/107  

kozbiztonsag@budakeszi.hu

Adatvédelmi tisztviselő:

Dr. Lojek Levente (Bovard Kft.; info@bovard.hu)

©2024 Budakörnyéki Közterület-felügyelet. Minden jog fenntartva!

Keresés